Wszelkie informacje lub usługi dostarczone za po?rednictwem strony oferowane s? bez jakiejkolwiek gwarancji.

Kontakt dtp2@o2.pl Paweł Tkaczyk